REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KLUB WYKONAWCY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym „KLUB WYKONAWCY” oraz zasady przyznawania bonów premiowych dla Uczestników.
 2. Program skierowany jest wyłącznie do Uczestników, którzy spełnią warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, podmioty powiązane oraz ich osoby bliskie.
 4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Programem objęte są wszystkie towary znajdujące się w Ofercie handlowej Organizatora.
 6. Program realizowany jest na terenie działania Organizatora od 01 kwietnia 2015r. do dnia podjęcia przez Organizatora decyzji o jego zakończeniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu, zmieniony Regulamin będzie dostępny w sklepach/hurtowniach Organizatora oraz na stronie internetowej: www.farbex.com.pl/wykonawcy
 8. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego udziału w Programie, po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Organizatora. Z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji Uczestnika traci on prawo do otrzymania bonów premiowych za dotychczas zrealizowane zakupy, za które bony nie zostały wydane, a jego dane osobowe zostają usunięte ze zbioru danych Organizatora.

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Program przeznaczony jest dla Uczestników, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w Programie.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie w sposób kompletny i czytelny Karty zgłoszeniowej i złożenie jej w dowolnym sklepie/hurtowni Organizatora. (Karta zgłoszeniowa, dostępna w każdym sklepie/hurtowni Organizatora)
 3. Uczestnicy dokonują zakupu towarów objętych Ofertą w sklepach/hurtowniach Organizatora.
 4. Terminowo regulują płatności.
 5. Wypełniając Kartę zgłoszeniową Uczestnik wyraża zgodę na zasady Regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać. Uczestnik, poprzez podpisanie Karty zgłoszeniowej wyraża ponadto zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Powyższa zgoda obejmuje również gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w ramach kolejnych edycji programów lojalnościowych organizowanych przez Organizatora. Każda Karta zgłoszeniowa powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko /nazwę Uczestnika, NIP, adres siedziby, dane teleadresowe Uczestnika oraz podpis, w przypadku braku w/w danych Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Karty. Uczestnik Programu może brać udział w Programie osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez niego osoby trzeciej, a jego uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie podlegają przeniesieniu na inne osoby. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych i innych danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
 6. Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą pocztową, mailową (na adresy wskazane w Karcie zgłoszeniowej) oraz poprzez SMS o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych w sklepach/hurtowniach.

KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Każdy Uczestnik, po spełnieniu WARUNKÓW UDZIAŁU W PROGRAMIE otrzyma Kartę uczestnictwa, której zostanie nadany indywidualny dla danego Uczestnika numer identyfikacyjny.
 2. Karta wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie i jest ważna nie dłużej niż przez okres trwania Programu, we wszystkich sklepach/hurtowniach Organizatora.
 3. Karta służy do rejestrowania informacji o zakupach dokonanych przez Uczestnika i umożliwia ustalenie wartości bonów premiowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „System przyznawania Uczestnikowi bonów premiowych”.
 4. Kartę należy okazać każdorazowo sprzedawcy przy dokonaniu zakupu towarów w sklepie/hurtowni Organizatora.
 5. W przypadku utraty karty Uczestnik złoży Organizatorowi wniosek o wydanie jej duplikatu. Organizator zobowiązuje się do wydania duplikatu i dezaktywowania oryginalnej karty. Na nowo wydanej karcie zostanie wpisany nowy numer danego Uczestnika i zostaną zarejestrowane wszystkie dokonane przez Uczestnika zakupy.
 6. Karta umożliwia sprawdzenie wartości dokonanych zakupów w każdym sklepie/hurtowni Organizatora. Informacje te Uczestnik może również uzyskać u Organizatora telefonicznie, podając numer karty.

SYSTEM PRZYZNAWANIA UCZESTNIKOWI BONÓW PREMIOWYCH

 1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi bony premiowe za nabycie towarów w sklepach/hurtowniach Organizatora.
 2. Bony premiowe uprawniają Uczestnika do dokonania zakupów w sklepach/hurtowniach Organizatora. Bony premiowe wydane w związku z realizacją Programu nie są środkiem płatniczym do regulowania innych zobowiązań wobec Organizatora. Nie jest również możliwe uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego za bony premiowe.
 3. Warunkiem uzyskania bonów premiowych jest wręczenie przez Uczestnika swojej karty uczestnictwa w sklepie/hurtowni Organizatora podczas dokonywania zakupów, celem ich zarejestrowania na karcie. Późniejsza rejestracja zakupów na karcie na podstawie paragonu lub innego dowodu zakupu nie jest możliwa.
 4. Warunkiem uzyskania bonów premiowych jest pełna zapłata za zakupiony towar, a w przypadku dokonywania zakupów przez Uczestnika z odroczonym terminem płatności, także zapłata w ustalonym w dokumencie księgowym terminie.
 5. Bony premiowe są przyznawane Uczestnikowi w wysokości stanowiącej równowartość 2% dokonanych zakupów netto, po zaokrągleniu do wartości wydawanych bonów premiowych, którą ustala się na 10,00zł., 20,00zł., 50,00zł. i 100,00zł. Przy czym najniższa wartość bonów, jaką Uczestnik otrzyma to 50zł.
 6. W przypadku zwrotu towaru przez Uczestnika oraz korekt powodujących zmniejszenie wartości dokonanych zakupów, które zostały uwzględnione przy ustalaniu wartości przysługujących Uczestnikowi bonów premiowych, różnica zostanie odliczona podczas kolejnego wydawania bonów premiowych.
 7. Ustalanie wartości i wydawanie bonów premiowych będzie miało miejsce 2 razy w roku tj. na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku, z wyłączeniem roku 2015r., którym czynności te zostaną wykonane w terminie do dnia 31 grudnia.
 8. Bony premiowe są ważne przez 3 miesiące od dnia ich wydania. W razie niewykorzystania bonów premiowych w zakreślonym terminie będą one przez Organizatora anulowane.
 9. Bony premiowe nie przysługują Uczestnikowi, który zrezygnował z Uczestnictwa w programie zgodnie z pkt 10 rozdziału „Postanowienia ogólne”.
 10. Uczestnik, który w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania karty, nie dokonał żadnych zakupów, które zostały zarejestrowane na karcie, zostaje wykluczony z udziału w Programie, a jego karta zostaje dezaktywowana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2015r i jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora: www.farbex.com.pl/wykonawcy.
 2. Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.
 3. Ewentualne spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia między Stronami, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla Organizatora.

Załączniki: Wzór Karty zgłoszenia

 

ANEKS nr. 2 do REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO – „KLUB WYKONAWCY”

ORGANIZATOR: FARBEX Sp. z o.o. Sp. K.

 

§1.

Organizator, działając na podstawie pkt 7 Postanowień Ogólnych Regulaminu Programu Lojalnościowego „Klub Wykonawcy”, zwanego w dalszej części aneksu „Regulaminem”, dokonuje następujących zmian w regulaminie:

 

1.       Pkt 5 rozdziału „Warunki udziału w programie” otrzymuje brzmienie:

Wypełniając Kartę Zgłoszeniową Uczestnik wyraża zgodę na zasady Regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać. Uczestnik, poprzez podpisanie Karty Zgłoszeniowej wyraża ponadto zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji „Klubu Wykonawcy” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony     osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE zwanej dalej RODO.

 

 

§2.

1.       Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

2.       Organizator przygotuje tekst jednolity Regulaminu uwzględniając zmiany wprowadzone aneksem.

 

§3.

Aneks wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Organizatora

 

ANEKS NR 3
DO REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KLUB WYKONAWCY” ORGANIZATORA „FARBEX” SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE


§ 1
Organizator, działając na podstawie pkt 7 „Postanowień ogólnych” Regulaminu Programu Lojalnościowego „Klub Wykonawcy”, zwanego w dalszej części aneksu „Regulaminem”, dokonuje następujących zmian w Regulaminie:
1. dotychczasową treść pkt 5 rozdziału „Warunki udziału w Programie” ustaloną aneksem nr 2 do Regulaminu, oznacza się jako ust. 1;
2. w pkt 5 rozdziału „Warunki udziału w Programie” Regulaminu dodaje się ust. 2, 3, 4 i 5 o następującym brzmieniu:
„2. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są na stronie internetowej http://farbex.pl/RODO/
3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego punktu, jest dobrowolna, ale niezbędna do uczestnictwa w Programie.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego punktu, może być w każdej chwili wycofana przez osobę, której dotyczy, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie i w takiej sytuacji zastosowanie mają zapisy pkt 8 rozdziału „Postanowienia ogólne” Regulaminu.
5. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego punku, może być wycofana poprzez kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pisemne oświadczenie złożone w siedzibie Organizatora bądź przesłane pocztą na jego adres lub w inny sposób pozwalający na jednoznaczne zweryfikowanie treści oświadczenia.
§ 2
1. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.
2. Organizator przygotowuje tekst jednolity Regulaminu uwzględniających zmiany wprowadzone aneksem.
§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

Dodatkowe informacje