UWAGA PODRÓŻNI

Jako osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w naszym sklepie towary wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar Unii Europejskiej.

Zwrot podatku VAT przysługuje wyłącznie podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej i występującym jako osoby fizyczne.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym dokumencie TAX FREE z dołączonym do niego jednym oryginałem paragonu z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł. Za zakupy poniżej tej sumy zwrot podatku nie przysługuje.

Sprzedawca wystawia nabywcy specjalny dokument imienny TAX FREE, który razem z paragonem z kasy fiskalnej potwierdza fakt zakupu. Data na dokumencie i na paragonie musi być ta sama.

 Towar musi zostać wywieziony z Polski nie później niż do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu, wywóz po tym terminie nie będzie uprawniał do otrzymania zwrotu VAT

Towary muszą być wywożone w stanie nienaruszonym, bez śladów nawet częściowego zużycia. Oryginalne opakowania nie mogą być otwarte.

Wywóz towarów za granicę (poza UE) musi być poświadczony przez  służby celne na dokumencie TAX FREE  stemplem zaopatrzonym w numerator.

Urząd Celny potwierdza wywóz towaru na powyższym dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie .

Brak stempla  Urzędu Celnego uniemożliwia zwrot podatku

Dokonaj zakupu w naszym sklepie poproś sprzedawcę  o wystawienie dokumentu TAX-FREE upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres /poza UE/ i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane na dokumencie  TAX-FREE oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do dokumentu. Data na wystawionym dokumencie musi być zgodna z datą na paragonie. Wybierz formę zwrotu podatku gotówka lub przelew. Pamiętaj, że: dokument TAX FREE musi być wystawiony na osobę, która dany towar wywozi. (Zachowaj dokument wraz z paragonem do momentu zwrotu VAT)

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym Urząd Celny potwierdził wywóz towaru poza terytorium UE. Zwrot towaru dokonywany jest w złotych polskich PLN w formie gotówkowej lub przelewem na wskazany przez nabywcę rachunek bankowy .  

Wybrałeś gotówkowy zwrot podatku VAT  , musisz odebrać pieniądze w placówce w której dokonałeś zakupu.   Skorzystałeś z bezgotówkowej formy zwrotu podatku i przy zakupie podałeś swój nr konta bankowego , musisz przesłać prawidłowy dokument TAX FREE na adres FARBEX K.Tarkowski i Wspólnicy Spółka Jawna 06-400 Ciechanów , ul. Pułtuska 63. Jeżeli chcesz dowiedzieć się ile dokładnie otrzymasz zwrotu podatku VAT zapytaj sprzedawcę przy wystawianiu dokumentu TAX FREE.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnym reguluje ustawa o podatku od towarów towarów usług z dnia  11 marca 2004 Dział XII  rozdział 6 , art. 126-130   (  Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy

Dodatkowe informacje