REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ FARBEX K. TARKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.

Karty rabatowe FARBEX Sp. z o.o. Sp.k.. uprawniają klientów Sklepów FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. do korzystania z rabatu 3% na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§1. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty rabatowej przysługują momencie jej uzyskania.

§2. Użytkownikiem Karty rabatowej FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. jest osoba, która:
• Wypełniła i podpisała formularz zgłoszeniowy

§3. Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia formularzu zgłoszeniowego.
FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. - jako właściciel zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych.

§4. Karta podlega numeracji.

§5. Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem Karty rabatowej przysługują jedynie jej Użytkownikowi za jej okazaniem podczas zakupu towaru.

§6. Rabaty nie obejmują towarów przecenionych oraz objętych inną forma promocji. Rabaty obowiązują tylko przy płatności gotówkowej.

§7. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania Karty rabatowej.

§8. Karta rabatowa jest karta imienną a jej Użytkownik nie może jej użyczać albo oddawać do używania w jakikolwiek inny sposób osobie trzeciej.

§9. Karta rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.

§10. W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź kradzieży karty rabatowej jej Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wydanie zastępczej karty rabatowej. Tym samym Użytkownik nie traci uprawnień wynikających z karty rabatowej.

§11. Regulamin niniejszy będzie uznany za zaakceptowany przez Użytkownika Karty z chwilą podpisana formularza zgłoszeniowego FARBEX Sp. z o.o. Sp.k..

§12. Nabycie karty rabatowej może nastąpić we wszystkich punktach sprzedaży sieci FARBEX Sp. z o.o. Sp.k.. Lista punktów sprzedaży znajduje się poniżej:
• 06-400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 14
• 06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 17
• 06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 63
• 06-550 Mława, ul. Polna 48
• 11-200 Bartoszyce, ul. Gen. J. Bema 29
• 18-400 Łomża, Al. Legionów 102

§13. Karta rabatowa obowiązuje we wszystkich punktach sprzedaży sieci FARBEX Sp. z o.o. Sp.k..

§14. Karta rabatowa jest wydawana nieodpłatnie.

§15. Karta rabatowa jest wydawana bezterminowo.

§16. Karta jest własnością FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. i może być unieważniona przez właściciela bez podania przyczyny.

W naszej firmie przestrzegamy RODO. Więcej informacji na stronie: http://farbex.pl/RODO lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 ANEKS NR 1
DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ „FARBEX” SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE


§ 1
FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Ciechanowie, zwana dalej „FARBEX”, dokonuje następujących zmian w Regulaminie korzystania z karty rabatowej:
1. dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Użytkownik karty rabatowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zrealizowania wszelkich czynności związanych z wydaniem i korzystaniem z karty rabatowej.
2. FARBEX przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), dalej „RODO”.
3. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez FARBEX dostępne są na stronie internetowej http://farbex.pl/RODO/
4. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego punktu, jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystanie z karty rabatowej.
5. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego punktu, może być w każdej chwili wycofana przez osobę, której dotyczy, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z karty rabatowej.
6. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego punku, może być wycofana poprzez kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pisemne oświadczenie złożone w siedzibie FARBEX bądź przesłane pocztą na jego adres lub w inny sposób pozwalający na jednoznaczne zweryfikowanie treści oświadczenia.
§ 2
1. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.
2. FARBEX przygotowuje tekst jednolity Regulaminu uwzględniających zmiany wprowadzone aneksem.
§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej FARBEX.

Dodatkowe informacje