Aktywacja i użytkowanie „Karty Podarunkowej” FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

§     1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a)       Wydawcą Karty Podarunkowej FARBEX (zwanej dalej Kartą Podarunkową) jest FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. z siedzibą w Ciechanowie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391627, NIP 566-000-45-09, kapitał zakładowy: 19.686.480,00 złotych, kapitał wpłacony: 19.686.480,00 złotych.

b)       Karta Podarunkowa wydana przez Wydawcę funkcjonuje w oparciu o niniejszy regulamin, a jej realizacja możliwa jest we wszystkich stacjonarnych sklepach sieci FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Dane adresowe sklepów dostępne są u pracowników Wydawcy oraz pod adresem: http://farbex.pl/.

c)      Nabywcą może być osoba fizyczna lub prawna, która nabyła od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazane środki pieniężne.

d)     Użytkownikiem jest Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej który wykorzystuje Kartę Podarunkową przy zapłacie za towary lub usługi w stacjonarnych sklepach sieci FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

§     2. INFORMACJE O KARCIE PODARUNKOWEJ

a)      Karta Podarunkowa – plastikowa karta typu pre-paid, opatrzona numerem seryjnym oraz kodem kreskowym, wydana na okaziciela i uprawniająca Użytkownika do jej realizacji wyłącznie w stacjonarnych sklepach sieci FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa..

b)       Karta Podarunkowa ważna jest w okresie 12 miesięcy od daty jej doładowania. Okres ten nie podlega dalszemu wydłużeniu.

c)      Karta Podarunkowa nie podlega ponownemu doładowaniu o nowe środki. Karta może być doładowana tylko raz, i to w chwili jej aktywacji.

d)     Użytkownik Karty Podarunkowej może uzyskać informację o stanie konta karty w kasie sklepu FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

e)     Środki dostępne na Karcie Podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz są nieoprocentowane.

f)       Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

g)       Doładowanie Karty Podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

h)     Wydawca przyjmuje do realizacji w swoich sklepach wyłącznie Karty Podarunkowe, które są ważne, nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące je przed sfałszowaniem.

i)         Pracownik sklepu Wydawcy, ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku gdy:

·         upłynął termin ważności karty,

·         brak jest środków na karcie,

·         brak jest technicznej możliwości realizacji karty,

·         karta jest uszkodzona lub istnieje podejrzenie, że jest sfałszowana.

j)         W przypadku odmowy realizacji Karty Podarunkowej przez pracownika sklepu FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji wobec Wydawcy.

§    3. ZASADY WYDANIA, AKTYWACJI I UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

a)      Warunkiem wydania Nabywcy i doładowania Karty Podarunkowej jest wpłata w kasie sklepu FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa kwoty będącej równowartością doładowania karty.

b)       Potwierdzeniem aktywacji i doładowania karty na wybraną przez Nabywcę kwotę jest wydruk z terminala lub w przypadku gdy nabywcą jest Firma wystawienie noty księgowej.

c)      Karta Podarunkowa może być realizowana (zakup przy użyciu karty) kilkukrotnie, do momentu wyczerpania wszystkich środków dostępnych na karcie.

d)     Realizacja Karty Podarunkowej następuje za pośrednictwem terminala w kasie sklepu FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Przy płatności za zakupiony towar pracownik sklepu Wydawcy pomniejsza saldo Karty Podarunkowej o cenę towaru lub o mniejszą kwotę wskazaną przez Użytkownika (przy czym powstałą różnicę Użytkownik pokrywa ze środków własnych).

e)     Jeśli środki znajdujące się na koncie Karty Podarunkowej nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za nabywany towar, Użytkownik jest zobowiązany pokryć różnicę z środków własnych tj. gotówką, umową ratalną lub kartą kredytową.

f)        Użytkownik może przedłożyć do zapłaty, za kupowany towar więcej niż jedną Kartę Podarunkową.

g)      W przypadku zwrotu towaru nabytego przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot kwoty wypłaconej uprzednio z Karty Podarunkowej. Zwrot zostanie wykonany na nowo wydanej i doładowanej Karcie Podarunkowej. Podstawą zwrotu tej kwoty jest dowód zakupu towaru z użyciem Karty Podarunkowej, a o możliwości dokonania zwrotu decyduje pracownik sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

h)       Transakcję zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie karty w sposób nieuprawniony. Wydawca przy realizacji Karty Podarunkowej nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie karty przez Użytkownika.

§    4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY I REKLAMACJE

a)      Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Podarunkową przez osobę która weszła w jej posiadanie w sposób bezprawny, jak również za utratę lub uszkodzenie karty z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.

b)     Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Wydawcy żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Karty Podarunkowej.

c)       W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

d)     Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z zakupem lub realizacją Karty Podarunkowej mogą być zgłaszane w dowolnym stacjonarnym sklepie sieci FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

e)       Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Wydawcy w oparciu o niniejszy regulamin.

§    5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)      W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

b)       Niniejszy regulamin jest dostępny we wszystkich stacjonarnych sklepach sieci FARBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz pod adresem: http://farbex.pl/kartapodarunkowa

c)       Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.

Dodatkowe informacje